Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ot, paradoks życia - im jestem szczęśliwszy, tym większy smutek odczuwam, wchodząc do domu...
— Esseral
Tags: Greywolf
Kiedyś sądziłem, iż jestem aspołeczny. Czas jednak pokazał mi, że to nieprawda. Wszyscy uwielbiali moje towarzystwo, a ja ich okłamałem, próbując być kimś, kim nigdy nie byłem. Kimś kim nigdy nie chciałem być.
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted bydancingwithaghostnezavisanBloodEvegosiuuaam16inspirationseterniahydrospherepiehusbeliveinmeenfermosmentalesaleanderpinklagoon
2023 bd4c 500
Food is EVERYTHING
Tags: Greywolf
Reposted bymartullaniebalagantfuKaraluchowyBlokmeganne22piraniaxszerlitboroboroRanikaktukatastrofo
Ot, paradoks życia - im jestem szczęśliwszy, tym większy smutek odczuwam, wchodząc do domu...
— Esseral
Tags: Greywolf
Kiedyś sądziłem, iż jestem aspołeczny. Czas jednak pokazał mi, że to nieprawda. Wszyscy uwielbiali moje towarzystwo, a ja ich okłamałem, próbując być kimś, kim nigdy nie byłem. Kimś kim nigdy nie chciałem być.
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted bydancingwithaghostnezavisanBloodEvegosiuuaam16inspirationseterniahydrospherepiehusbeliveinmeenfermosmentalesaleanderpinklagoon
Ot, paradoks życia - im jestem szczęśliwszy, tym większy smutek odczuwam, wchodząc do domu...
— Esseral
Tags: Greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl