Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

7727 af72 500
Reposted fromsavatage savatage viaverdantforce verdantforce
9012 5e6f 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoutofmyhead outofmyhead
Dr House: Każdy człowiek jest nieszczęśliwy. Nie można tego zmienić, bo nie zmieniają się ludzie.
Cate: Chciałbyś w to wierzyć, bo wtedy uwalniasz się od odpowiedzialności za swoje nieszczęście.
Reposted fromnezavisan nezavisan
3232 ffaf 500
Reposted fromczinok czinok
8375 5713
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaponurykosiarz ponurykosiarz
2329 ce4f
Reposted frompulperybka pulperybka viagdziejestola gdziejestola
1666 95e0 500
Reposted fromslodziak slodziak vianargle nargle
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus viahereyes hereyes
8822 e3b5
Reposted fromnazarena nazarena viaverdantforce verdantforce
3268 5310
Reposted fromqb qb viaverdantforce verdantforce
Reposted fromFlau Flau viaverdantforce verdantforce
8271 d259 500
padme amidala and the years anakin had no clues about
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaBabson Babson
Reposted fromFlau Flau viaBabson Babson
0232 042d 500
Reposted from2017 2017 viakobiety kobiety
8492 e74d 500
Reposted frompunisher punisher viaponurykosiarz ponurykosiarz
Droga przez las nie jest długa, jeśli kochamy osobę, którą idziemy odwiedzić.
— zairskie przysłowie
Reposted fromavooid avooid viaunmadebeds unmadebeds
5782 2ae9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl