Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

6840 fab9 500
Reposted frombudas budas viaverdantforce verdantforce
7508 b0ce 500
Reposted fromlujek lujek viashowmetherainbow showmetherainbow
8209 2a20 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaBabson Babson
8358 02b4
Reposted fromnytstillheten nytstillheten vianezavisan nezavisan
6418 9fcc 500
Reposted frompunisher punisher viagdziejestola gdziejestola
Włóczykij kiwnął głową potakująco. Siedział i robił łódki z trzciny, które następnie puszczał na wodę.
- Jak myślisz, dokąd one płyną? - zapytał Muminek.
- Tam gdzie mnie nie ma - odparł Włóczykij.
— W Dolinie Muminków
Reposted fromannika annika viaoutofmyhead outofmyhead
8329 6396 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
7894 54a7
6376 11b8
Reposted fromstroschek stroschek viaBabson Babson
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan
8275 5b6e 500
7497 8053 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaczinok czinok
Ona nie jest szczęśliwa. Szczęśliwa kobieta nie śmieje się tak głośno. Szczęśliwa kobieta śmieje się w środku. Jakby się świeciła.
— Jacek Kaczmarski
Reposted fromavooid avooid viaRozaa Rozaa
Reposted fromFlau Flau viaczinok czinok
7866 16df 500
Reposted frompleple pleple viaczinok czinok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl