Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

Reposted fromNaitlisz Naitlisz viairmelin irmelin

Zadzwoń do mnie, kiedy będziesz gotów i jeśli jeszcze będziesz miał choć trochę sił. Przyjadę i pozbieram cię z kawałków, naturalnie, jeżeli jeszcze coś z ciebie zostanie. 

— Stephen King – To
5157 3274 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBabson Babson
6259 69ba 500
Reposted frommerkaba merkaba viadudku dudku
6135 67a3 500
Reposted fromMadristas Madristas viaBabson Babson
6402 70d6 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
2109 fb42 500
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viaBabson Babson
4175 d937 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
Gra się takimi kartami, jakie się ma, nawet jeśli są kiepskie.
— Camilla Läckberg – Kaznodzieja

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka viagdziejestola gdziejestola
1376 dbc4
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaspokodama spokodama
2999 4228
You can take my soul away for a kiss like this.
7446 32bc 500
6960 3983
Reposted fromTLC2 TLC2 viasomewhereonlyweknow somewhereonlyweknow
Reposted fromFlau Flau viaoutofmyhead outofmyhead
5798 d94f 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
9240 f59b
Reposted fromursa-major ursa-major viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl