Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

Reposted fromshakeme shakeme viaSenyia Senyia
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viastrzepy strzepy
2128 a4e8 500
4246 881a 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viahardkorwey hardkorwey
7231 5270
Reposted fromframbuesa frambuesa viamglistyporanek mglistyporanek
6096 9868 500
Reposted fromrawriot rawriot viamglistyporanek mglistyporanek
2435 a2d1 500
Reposted fromzciach zciach viamglistyporanek mglistyporanek
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamglistyporanek mglistyporanek
0888 0645
Reposted fromwinter-mood winter-mood viachief chief
2161 ade3
Reposted fromsosna sosna viachief chief
5607 7886
Reposted fromBearInTopHat BearInTopHat viachief chief
Reposted fromenem enem viairmelin irmelin
3711 3e7e 500
Source: All-New Wolverine (2015) #22
3854 f0dc 500
Reposted fromsavatage savatage viachief chief

Nie spieprzcie sobie życia z kimś kto do miłości jeszcze nie dorósł i nie wiadomo czy kiedykolwiek dorośnie. O takich ludzi się nie walczy, od takich ludzi się odchodzi i zostawia za sobą raz na zawsze – z szacunku dla samych siebie, po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Szkoda poświęcać choćby małą część swojego życia na tych, którzy nie potrafią dać nam odrobiny siebie. Nie marnuj swojego życia na czekanie na cud, który nigdy się nie wydarzy.

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahereyes hereyes
8025 bae1 500
Reposted fromdivi divi viahereyes hereyes
0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major viahereyes hereyes
Not only Norway, found a lot of them in Sweden as well :)
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viahereyes hereyes
5595 d434
Reposted fromretro-girl retro-girl viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl