Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

3276 4063 500

tastefullyoffensive:

“You’re about this fat, see?” (via schizoduckie)

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viadivi divi
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viadivi divi
Shani uśmiechnęła się jeszcze śliczniej, a Jaskier znowu nabrał ochoty, by wreszcie ułożyć balladę o dziewczętach takich jak ona – niezbyt ładnych, a pięknych, takich, które śniły się po nocach, podczas gdy te klasycznie urodziwe zapominało się po pięciu minutach.
— Andrzej Sapkowski "Krew elfów"
Reposted fromlexi lexi viagdziejestola gdziejestola
4607 2473 500
Reposted fromkaiee kaiee viadivi divi
6192 68bf
Reposted fromqb qb viadivi divi
3497 1add
Reposted fromLittleJack LittleJack viadivi divi
7088 e77f 500
7901 34c2
Reposted fromrainnieday rainnieday viajoannna joannna

April 20 2017

9973 9817
Reposted fromparkaboy parkaboy vianoisetales noisetales
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Reposted frombeatkazz beatkazz viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Reposted fromFlau Flau viaczinok czinok
2725 e063
Reposted fromfission fission viajoannna joannna

April 19 2017

Nie znajdziesz sprzymierzeńca w człowieku, którego traktujesz jak dodatek.
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted bySenyia Senyia
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek
Reposted fromilovemovies ilovemovies viagdziejestola gdziejestola
1396 8a6f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl