Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2018

Reposted fromFlau Flau viagreensky greensky
Tęsknię, choć wiem nie powinienem.
— Fisz „Sznurowadła”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
6045 bd09 500
Reposted fromXandir Xandir viawombinka wombinka
7512 fe8e
(...)współczesny człowiek ma za co żyć, ale nie ma po co żyć - ma środki, ale nie ma sensu.
— Viktor E. Frankl
Reposted fromdygoty dygoty viazycienaspsuje zycienaspsuje
8038 6552 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow vianargle nargle
Reposted fromFlau Flau vianargle nargle
Najbardziej lubię smutnych ludzi z poczuciem humoru.
— Magda Umer
Reposted fromlubiepowidla lubiepowidla viaRozaa Rozaa

April 28 2018

Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
Reposted fromlovvie lovvie viaSenyia Senyia
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaSenyia Senyia
2530 f99d
Reposted fromnotporn notporn vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl