Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

Wytłumacz mi proszę, dlaczego tylko ja mam się tym przejmować, skoro dotyczy to nas obojga?
— Esseral
Tags: Greywolf
2659 0d00
2573 72b9
Reposted fromciachu47 ciachu47 viaSenyia Senyia
Play fullscreen
We don't talk anymore,
like we used to do...
Tags: Greywolf
To nie moja nadchodząca śmierć mnie przeraża, tylko twoje cierpienie jakiego doznasz.
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted bynotyourstrawberryx notyourstrawberryx
4610 f2fc 550
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSenyia Senyia
2883 9443
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
3292 b7e2
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
4004 cda4
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka viagdziejestola gdziejestola
0025 ce42 550

Kate Winslet, 1996.

5888 5c26
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viastrzepy strzepy
0290 5ede 550

rynnay:

spookyprincesshajimeichinose:

awwww-cute:

Found this little guy at college today

I wonder what he is majoring in.

maybe neuroscience.

Reposted fromyagr yagr viastrzepy strzepy
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol viaMaryiczary Maryiczary
5847 d104
Reposted fromkotowate kotowate viaMaryiczary Maryiczary

March 26 2017

Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viazEveR zEveR
Reposted fromlaserpony laserpony viaczinok czinok
3440 5888 550
Reposted fromtichga tichga viaczinok czinok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl