Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

0354 bcb0 500
Reposted fromtfu tfu viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie vianezavisan nezavisan
2775 1645 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viaponurykosiarz ponurykosiarz
6035 b352
9667 6442 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
Prawo dotyku
Dotyk to jeden z najsilniejszych przejawów miłości, burzący mury i umacniający Wasz związek. Dotknąć kogoś to dotknąć jego duszy. Dlatego, gdy jest nam źle, jesteśmy obrażeni, mówimy „nie dotykaj mniej”. Przytulaj człowieka, którego kochasz tak często, jak jest to możliwe. Trzymajcie się za ręce. Kiedy dotykamy kogoś z czułością, zmienia się nasza fizjologia oraz fizjologia dotykanej osoby. Zmniejsza się poziom hormonów stresu, odpręża się system nerwowy, zwiększa się odporność, polepsza się stan emocjonalny. Dlatego brak 8 przytuleń dziennie skazuje nas na różne choroby.
Reposted fromHekate81 Hekate81 viahereyes hereyes
4336 7074 500
Reposted fromfelicka felicka viaBabson Babson
0017 ac12 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viahereyes hereyes
Reposted fromworst-case worst-case viaBabson Babson
1299 9113
Reposted fromMatalisman Matalisman viar3xio r3xio
1215 71a3 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaBabson Babson
4202 0f30 500
Reposted fromfujitsuh fujitsuh viaBabson Babson
5887 7219 500
Reposted fromTamahl Tamahl viahardkorwey hardkorwey
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viastrzepy strzepy
Jestem na głodzie dotyku, słów i marzeń.
Reposted fromaillie aillie viahereyes hereyes
3235 b9f0
Reposted fromhysterie hysterie viairmelin irmelin
4230 19fa 500
Reposted frompiehus piehus viaSenyia Senyia

March 18 2018

Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaohhwell ohhwell
8601 ccf3 500
Reposted fromtfu tfu viaMatalisman Matalisman
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaMatalisman Matalisman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl